Košík
2 položky

Všeobecné podmienky

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Reklamačné konanie sa začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením vo FOCUSe. Skontrolujte si úplnosť výdaja okamžite po prevzatí. Nekompletnosť výdajky je možné reklamovať najneskôr do 24 hodín od okamihu prevzatia tovaru. Reklamácie na nekompletnosť výdaja nebudú po tejto lehote uznané!

Záručná doba

1. Na tovar je poskytovaná záruka stanovená zákonom alebo podľa vyznačenej záručnej doby na dodacom alebo záručnom liste. V prípade, že sa doba záruky na určitý druh tovaru zmení, nemá táto skutočnosť vplyv na dĺžku záručnej doby už zakúpeného tovaru. Prevzatím tovaru kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené.

2. Tovar so zárukou nad rámec zákona (viac ako 24 mesiacov), po uplynutí 24 mesiacov od zakúpenia, je potrebné reklamovať v pôvodnom balení s kompletným príslušenstvom. Doba vybavenia reklamácie takéhoto tovaru môže ojedinele presiahnuť 30 dní. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo na spôsob riešenia reklamácie, výmenou za výkonovo/parametrami podobný výrobok, prípadne za iný tovar v aktuálnej hodnote reklamovaného tovaru. Pri reklamácii nad rámec zákona (viac ako 24 mesiacov) kupujúcemu nevzniká nárok na vrátenie peňazí/odstúpenie od kúpnej zmluvy.
3. Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené výrobnou závadou niektorého dielu veci. Prípadne sa poskytovanie záruky riadi záručnými pokynmi výrobcu.

4. spotrebný materiál je možné reklamovať ak kazeta obsahuje 90% a viac pôvodnej hmotnosti farbiva, kazeta nebola otváraná a nie je mechanicky poškodená a jej životnosť neuplynula. Ku vadnej kazete je nutné predložiť vzorku tlače, ktorá dokumentuje závadu a podrobný popis závady.

Záruka sa nevzťahuje:

1. na poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania, používaním v rozpore s technickou dokumentáciou ( napr. nadmerným zaťažením zariadenia)

2. na poruchy spôsobené mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä na poškodenie plastových častí (prasknutie, ulomenie)
3. na produkty elektricky poškodené neodborným zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja.
4. na produkty, na ktorých bola prevedená modifikácia pájkovaním, či inými úpravami elektrických alebo mechanických častí (napr. výmena chladiča na grafickej karte).
5. na poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom
6. na poruchy a poškodenia spôsobené prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom (pretaktovanie a pod.).
7. na produkty poškodené prírodnými živlami
8. na produkty prevádzkované v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou či zanedbanou údržbou.

Produkty informačných technológií sú určené na prevádzkovanie v bežnom kancelárskom prostredí. Nie sú určené na použitie v prašnom, alebo vlhkom prostredí.
9.na produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi, prípadne s odstráneným, alebo poškodeným sériovým číslom
10. na firmware (resp. iné predinštalované programové vybavenie) poškodený nesprávnym používaním, alebo zásahom počítačového vírusu, ani na prípadné škody v tomto dôsledku vzniknuté
11. na nekompatibilitu komponentov
12. na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky
13. CD a DVD média, pri ktorých bol vykonaný zápis a následne bola zistená fyzická chyba média

14. fy FOCUS-computer neručí za škody spôsobené poruchou zariadenia ( napr. strata dát )

15. poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim,

16. chybné body u LCD monitorov (norma norma ISO 13406 stanovuje prípustné množstvá vypálených bodov pre LCD panely. Preto reklamácie v rozpore s normou ISO13406 nemôžu byt akceptované)
Podľa ISO 13406 normy je maximálny povolený pomer vadných pixelov na milión dobrých nasledovný:
2 ks (typu 1) t.j. trvale svietiacich na bielo , 2 ks (typu 2) t.j. trvale čiernych
5 ks (typu 3) t.j. všetky chyby iné než typ 1 a 2 napr. svietiace trvalo červene, modré atď.

 

Postup pri reklamácií tovaru

Po zistení závady je zákazník povinný ihneď prestať vec používať a závadu podľa možnosti čo najskôr nahlásiť, resp. prekonzultovať s našimi pracovníkmi telefonicky, e-mailom, cez icq alebo osobne na predajni. Toto sa nevzťahuje na tovar, ktorého záručné opravy sa vykonávajú v servisných strediskách na to určených.

Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný predložiť / zaslať:

1. reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom

2. kópiu dokladu o zakúpení s dátumom predaja a výrobným číslom reklamovaného zariadenia

3. podrobný popis závady

Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené reklamácia nebude uznaná ako záručná.

Tovar prosím zasielajte prepravnou službou, nie poštou.

V prípade, že bol dodaný poruchový tovar, t.j. nefunguje už pri prvej inštalácii, kupujúci má nárok na výmenu za iný kus. Podmienkou je oznámiť túto skutočnosť do 24 hodín po obdržaní tovaru.

Reklamáciu mechanicky poškodenej veci je kupujúci povinný uplatniť pri osobnom odbere ihneď, pri použití zásielkovej služby alebo iného dopravcu sa reklamácia riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a zákazník uplatňuje reklamáciu u prepravcu. Náklady na dopravu do FOCUSu hradí kupujúci.

 

Posúdenie reklamačných nárokov záručného servisu v prípadoch, keď to FOCUS-computer s.r.o. nie je oprávnený posúdiť, prebieha nasledovne :
- FOCUS-computer s.r.o. preverí či popis závady zodpovedá skutočnosti a ak áno tak tovar odošle výrobcovi, dodávateľovi ( držiteľovi záruky)
- v prípade uznania záruky výrobcom je reklamácia vybavená štandardným spôsobom
- v prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie vyfakturované kupujúcemu a kupujúcemu bude tovar vrátený až po uhradení nákladov za neoprávnenú reklamáciu.
Doba potrebná na záručný (aj pozáručný) servis výrobkov je podmienená rýchlosťou servisného zásahu výrobcu (servisného technika).

Riešenie reklamácie neopraviteľného výrobku v záručnej dobe:

V takomto prípade kupujúcemu ponúkneme adekvátny model daného výrobku, ktorý parametrami plne nahradí neopraviteľný výrobok. Ak sa daný výrobok už nevyrába a nie je možná ani náhrada, kupujúcemu budú vrátené peniaze v aktuálnej cene výrobku, aby mal možnosť zakúpiť si taký istý výrobok. Ak sa už identický výrobok nedá kúpiť, bude mu vyplatená posledná oficiálne zverejnená cena. Tieto postupy sú bežné a celosvetovo zaužívané pri obchode s výpočtovou technikou, lebo riešia problém neustáleho prudkého znižovania cien výrobkov a nepoškodzujú ani jednu zo zúčastnených zmluvných strán.

 

Doprava tovaru
Pokiaľ nie je možné odovzdať tovar osobne na reklamáciu môže byt poslaný. Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Tovar zabaľte do antistatického obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica) tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.
O ukončení reklamačného konania je zákazník oboznámený telefonicky. Zákazník je povinný si reklamovaný tovar vyzdvihnúť čo najskôr. Po 10 dňoch po oznámení o vybavenej reklamácii bude účtovaný poplatok za skladné 5,-Sk (0,17€) s DPH za každý deň.
V prípade nezáujmu zákazníka o reklamáciu je tovar odložený po dobu 6 mesiacov u dodávateľa. Po uplynutí tejto doby považujeme reklamáciu za bezpredmetnú.

V prípade mimozáručnej opravy sa prosím vopred informujte na cenu opravy.

 

Reklamujte len skutočné závady

 Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

 Stručne prekonzultujte s naším technikom, či nie je možné závadu odstrániť na mieste napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov.

 Tovar nesmie byt mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel) ani elektricky (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji) poškodený, inak strácate nárok na záruku.

 Záruka sa nevzťahuje na výrobky s poškodenou identifikačnou nálepkou (hlavne procesory a pamäťové moduly), výrobky poškodené nedbanlivosťou (základné dosky zničené inštaláciou nesprávneho BIOSu), FDD, CD mechaniky a ventilátory používané v prašnom prostredí,...

Najčastejšie problémy pri uplatňovaní reklamácie:

1. Zle nastavené prepínače alebo nekorektná inštalácia. Zákazník si neprečíta návod a nenainštaluje výrobok korektne. Prosíme čítajte návody a ´readme´  súbory ušetríte si veľa času a nervov.

2. Zlá verzia BIOSu. Veľa chýb vzniká, inštaláciou BIOSu, ktorý nie je určený pre daný typ Mainboardu. Ak máte pochybnosti o správnosti BIOSu pred prevedením upgrade sa radšej poraďte s naším technikom.

3. Reklamácia parametrov, ktoré výrobca negarantuje. Zákazníci niekedy očakávajú od výrobkov vlastnosti, ktoré výrobca nezaručuje. Prosím pred kúpou výrobku konzultujte jeho parametre s našimi predajcami. Prípadne si výrobok nechajte predviesť. Nie všetko čo sa dočítate v novinách a časopisoch je pravda.

4. Nespokojnosť s dobou vybavovania reklamácie. Technik musí každý výrobok testovať a v prípade jeho zaneprázdnenosti to nie je možné urobiť na počkanie. Taktiež je nutné pri vybraných produktoch (CD RW, CD ROM, HDD kapacít, ktoré sa už nevyrábajú atd.) počkať na odpoveď výrobcu o spôsobe vybavenia reklamácie (výmena za nový typ, vrátenie peňazí, výmena za novší model s doplatkom) čím sa môže doba reklamácie predĺžiť.

5. Problém s poškodeným tovarom - vyskytuje sa hlavne u procesorov AMD, mechanicky poškodených diskov a iných mechanických vadách. Pri procesoroch si dávajte pozor na osadzovanie chladiča. Až 80% chybných procesorov má poškodenú hranu čipu alebo sú tepelne poškodené. Takéto poškodenia NEPODLIEHAJÚ ZÁRUKE a neboli spôsobené v sklade ani prepravou. Pravou príčinou je neopatrné nasadzovanie chladiča na CPU.